Disclaimer

Ondergetekenden verklaren hierbij dat:

• Onze deelname aan de Westerborker Adventuresurvival Race op 3 september 2022 volledig op vrijwillige basis geschiedt.

• Wij zowel fysiek als mentaal voldoende geschikt mogen worden geacht de diverse sportuitdagingen te kunnen volbrengen.

• Wij realiseren ons dat de vooraf gestelde normtijden en afstanden puur indicatief zijn en dat deze kunnen afwijken van de werkelijkheid en dat dit grotendeels afhankelijk is van onze conditie en oriënteringsvermogen.

• Wij realiseren ons terdege dat dit evenement gevaren met zich mee brengt op fysiek dan wel mentaal vlak. Te denken valt aan: onderkoeling, uitdroging, vallen, stoten, botbreuken, oververhitting, verdrinking en ander ernstig onheil.

• Wij houden ons te allen tijde aan de geldende verkeers- en natuurregels en de regels die zijn opgesteld door SOS en aansluitend het reglement dat door deze stichting is samengesteld. Het niet houden aan bovengenoemde regels kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

• Wij zullen onze eigen en elkaars veiligheid in achtnemen en waarborgen en onnodige risico ́s vermijden. Weersinvloeden, fysiek (on)vermogen of invloeden van buitenaf/derden vallen hier ook onder.

• Wij accepteren iedere beslissing door de organisatie, inzake diskwalificatie, einde wedstrijd, medische noodzaak, klassement etc.

• Wij SOS toestemming geven, beeldmateriaal te vergaren en dat dit te allen tijde auteursrechtelijk bij de stichting blijft en dat er met dit beeldmateriaal gepubliceerd mag worden.

• Wij begrijpen dat de organisatie alles in het werk stelt schade, diefstal en verlies probeert te voorkomen, maar dat dit niet altijd te voorkomen valt en SOS Westerbork hiervoor niet aansprakelijk kan stellen.